Podmínky použití

V případě, že jste navštívili naše webové stránky, dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že stránky s tímto odkazem obsahují reklamu AdSense od společnosti Google Inc., která může sbírat informace o všech stránkách, které jste navštívili (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo).

1. Úvod

1.1 Společnost MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Poskytovatel), je provozovatelem internetového serveru VýchodočeskýDeník.cz, dostupného z internetové adresy (URL)  https://www.vychodoceskydenik.cz (dále jen Server), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen Uživatel) soutěžit, hlasovat v anketě, číst a prohlížet články, blogovat (vkládat vlastní články), získávat obchodní sdělení a newsletter za níže uvedených podmínek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky jsou zkrácenou verzí dokumentu Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP). Součástí jsou další dokumenty Prohlášení o cookies, Zásady ochrany osobních údajů, Zpracování osobních údajů, Odstranění osobních údajů.

2. Popis služby VýchodočeskýDeník.cz

2.1. Server umožňuje Uživateli využívat Služby jako jsou soutěže, hlasování v anketě, číst a prohlížet články, blogovat, získávat obchodní sdělení a newsletter pro registrované i neregistrované Uživatele.

2.2. Užitím služby VýchodočeskýDeník.cz (dále jen Služba) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru.

3. Práva a povinnosti smluvních stran Poskytovatele a Uživatele

3.1. Službu mohou využívat registrovaní a neregistrovaní Uživatelé Serveru.

3.2. Služba je Poskytovatelem Uživateli poskytována bezplatně za podmínek, že nebude blokovat zobrazovanou Reklamu.

3.3 Registrovaní Uživatelé Serveru mají právo se zúčastňovat hlasování u anket, soutěžit, blogovat, číst a prohlížet články, které nejsou zpřístupněné pro neregistrované Uživatele Serveru.

3.4. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně, 7 v týdnu. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb. Služby budou poskytovány bez chyb.

3.5. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb.

3.6. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní či propagační sdělení (dále jen Reklama). Tato Reklama se může týkat Obsahu Služeb i jiných informací. Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

3.7. Uživatel v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

3.8. Uživatel v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) a při objednávce (zaškrtnutí políčka) informační sdělení, obsahující zejména informace o obsahových novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob (odkazy na články).

3.9. Uživatel má právo svůj uživatelský účet (dále jen Účet) kdykoliv zrušit, a to písemným požadavkem prostřednictvím svého E-mailu uvedeným v Účtu. Požadavek Uživatel adresuje na redakce(@)mediashowgroup.cz.

4. Uživatelský účet

4.1. Pro využití služeb Serveru je Uživatel povinen vytvořit si Uživatelský účet. Pro Užívání Služeb, pro která je vyžadována registrace, je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby VSP. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

4.2. Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito VSP.

4.3. Vytvoření Účtu opravňuje Uživatele k využití služeb Serveru. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen Povinné osobní údaje). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

4.4. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit s úplným zněním Všeobecných smluvních podmínek. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami použití“, které je umístěno v registračním formuláři.

4.5. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

4.6. Uživatel má právo Uživatelský účet kdykoliv smazat.

4.7. Uživatelský účet je platný na dobu 10 let od registrace Uživatelského účtu, pokud Uživatel neprojeví zájem Uživatelský účet zrušit. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

5. Zásady chování Uživatele

5.1. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

5.2. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

5.3. Uživatel zejména nesmí vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel.

5.4. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s VSP, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů těchto Podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Zpracovatelem osobních údajů je Poskytovatel, kterým je MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Jako správce bude Poskytovatel zpracovávat Osobní údaje Uživatelů.

6.2. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

6.3. V souladu s VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

6.4. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

6.5. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

6.6. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto VSP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle těchto VSP, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení.

6.7. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery. Tyto Propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané Osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.

6.8. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

6.9. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ Třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

6.10. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

6.11. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.12. Podrobné informace o ochraně a zpracování Osobních údajů jsou v dokumentech: Ochrana osobních údajů, Zpracování osobních údajů, Odstranění osobních údajů.

7. Cookies

7.1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích informujeme, že společnost MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Poskytovatel), provozuje Servery a Služby, které pro svoji činnost využívají tzv. cookies.

7.2. Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě Uživatele. Soubory cookies jsou nezbytnou součástí pro plynulý průběh prohlížení Serverů.

7.3. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Poskytovatel je používá například k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění Registrace služeb apod.

7.4. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k identifikaci konkrétní osoby.

7.5. Podrobné informace o ochraně a zpracování Cookies jsou v dokumentu Prohlášení o cookies.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu redakce(@)mediashwogroup.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420 603 929 520 nebo prostřednictvích telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

8.2. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.5. 2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

Další dokumenty, které jsou nedílnou součástí Podmínek použití:

Všeobecné smluvní podmínky

Prohlášení o cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Odstranění osobních údajů

Přidejte se k nám na Facebooku!

Přidat/zobrazit komentáře

Aktuálně


Chyba: Nepodařilo se provést dotaz na databázi

Podrobnosti: Column 'id' in where clause is ambiguous